skip to Main Content

آیینی به تازگی نوروز

همه ساله در آخرین روزهای اسفند ماه بنا بر رسمی کهن زنان شهر کوهپایه ای مجن با تهیۀ خاک سرخ و سفید از ارتفاعات البرز شرقی (پیرامون شهر) اقدام به تجدید نمای خانه های گِلی خود نموده و بدین شکل به استقبال بهار می روند. “گل هاکنی” رسمی در استقبال از سال نو و بهار طبیعت است که با انجام آن خانه های کاهگلی اهالی رنگ و نمایی تازه می گیرد

دیوارهای بیرونی نیز برخی دو رنگ (بالاسفید-پایین قرمز) و برخی نیز کاملاً با گل قرمز رنگ جلوه می گیرد. انجام این کار مستلزم تهیه گل گِلو (سفید) و گِل سرخو (سُرخ) از ارتفاعات پیرامون شهر می باشد. مجنی ها در اصطلاح محلی گِل مالیدن به دیوار خانه را ” گِل هاکُنی” می گویند. همیاری زنان در انجام این کار از آداب نیک و معمول شهر مجن بوده و به دلیل اهمیت این آیین سنتی، توسط سازمان میراث فرهنگی گل هاکنی در تاریخ 5 بهمن ماه 1391 در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید

Alireza EslamPanah photo

آیین معنوی گِل هاکُنی در شهر تاریخی مجن، اسفند 1393 – عکس: علیرضا اسلام پناه

بیشتر

Back To Top