کسـایی، حکایت نی

حکایت زندگی استاد حسن کسایی نیز حکایت دیگری از عشق است؛ عشق به ساز و هیچ‌سازی برای او همچو نی نمی‌شود. شاید برای همین باشد که نام حسن کسایی با نی عجین و یکی شده است و همه او را…

Read More

Zoroastrians Observe Sadeh Festival in Iran

[ad#imapnov08] Irans Zoroastrian community held the Jashn-e-Sadeh Festival for celebrating the discovery of fire on the 10th of the Iranian month of Bahman (Jan. 29). Considered one of the biggest Persian festivities in ancient times, Jashn-e-Sadeh (also known as the…

Read More

Iran Roads & Tehran Routable Map for Garmin

[ad#imapnov08] This is the most detailed routeable map of Iran available for Garmin GPS devices. GPS Map of Iran includes: Tehran complete street map Cinemas Hospitals Fuel Stations Food Restaurants Shopping Centers Bank / ATM Hotels Parks Airports Post Offices…

Read More